2017/07/23

BLACKSHEAR

Thomas Blackshear (1955-). American painter.