2016/09/13

SHISHKIN

Ivan I. Shishkin (1832-1898). Russian painter.