2014/07/23

SHISHKIN

Ivan Shishkin (1832-1898). Russian painter.